Qeveria lëshon pe, ja bizneset që do të qëndrojnë të hapura edhe pas orës 13

155

Nga 140 aktivitete ekonomike, vetëm 34 nuk do të lejohet që të ushtrojnë aktivitetin e tyre. Ndërsa pjesa tjetër prej 106 aktivitetesh do të lejohen të qëndrojnë hapur edhe përtej orës 13:00.

Ky njoftim vjen edhe në përputhje me keqkuptime të shumta, ku tregtarët e bizneset nuk dinë nëse duhet ta mbyllin biznesin brenda orës 13:00 apo jo.

Më poshtë Next Television ju ofron një listë të aktiviteteve që lejohet të rrinë të hapura edhe pas orës 13:00, sigurisht me kufizimin e ditës së dielë ku sipas qeverisë çdo gjë do të qëndrojë e mbyllur.

1 Prodhimi bimor dhe shtazor, gjuetia dhe shërbime të lidhura me to Lejohen
2 Pyjet dhe shfrytëzimi i pyjeve Lejohen
3 Peshkimi dhe Akuakultura Lejohen
5 Nxjerrja e qymyrit dhe linjiteve Lejohen
6 Nxjerrja e naftës bruto dhe gazit natyror Lejohen
7 Nxjerrja e mineraleve metalore Lejohen
8 Nxjerrje të mineraleve të tjera nga minierat Lejohen
9 Aktivitete mbështetëse minerare Lejohen
10 Përpunimi i produkteve ushqimore Lejohen
11 Prodhimi i pijeve Lejohen
12 Prodhimi i produkteve të duhanit Lejohen
13 Përpunimi i tekstileve Lejohen
14 Konfeksionimi i veshjeve Lejohen
15 Prodhimi i lëkurës dhe produkteve prej lëkure Lejohen
16 Prodhimi i drurit dhe produkteve prej druri dhe dushku, përveç
mobiljeve
Lejohen
17 Prodhimi i letrës dhe produkteve prej letre Lejohen
18 Shtypshkrimi dhe rigrupimi i mediave të regjistruara Lejohen
19 Përpunimi i koksit dhe rafineria e nënprodukteve të naftës Lejohen
20 Prodhimin e kimikateve dhe produkteve kimike Lejohen
21 Përpunimi i produkteve farmaceutike dhe preparateve farmaceutike Lejohen
22 Prodhimi i produkteve të kauçukut dhe plastikës Lejohen
23 Prodhimi i produkteve minerale jometalike Lejohen
24 Metalurgjia Lejohen
25 Prodhimi i produkteve metalikë të fabrikuar, përveç makinerive dhe
pajisjeve
Lejohen
26 Prodhimi i produkteve optikë, elektronikë, kompjuterikë Lejohen
27 Prodhimi i paisjeve elektrike Lejohen
28 Prodhimi i makinerive dhe paisjeve Lejohen
29 Prodhimi i mjeteve të transportit, rimorkiove dhe gjysëmrimorkiove Lejohen
30 Prodhimi i mjeteve të tjera të transportit Lejohen
31 Prodhimi i mobiljeve Lejohen
32 Industri të tjera Lejohen
33 Riparimi dhe instalimi i makinerive dhe pajisjeve Lejohen
35 Energjia elektrike, gazi, avulli dhe ajri kondicionuar Lejohen
36 Grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë Lejohen
37 Kanalizimet Lejohen
38 Aktivitetet e grumbullimit, trajtimit dhe asgjësimit të mbetjeve;
rikuperimi i materialeve
Lejohen
39 Shërbime të tjera të pastrimit e të menaxhimit të mbetjeve Lejohen
41 Ndërtimi i ndërtesave Lejohen
42 Punime inxhinjerike Lejohen
43 Punime të specializuara ndërtimi Lejohen
45 Tregtia me shumicë dhe pakicë i automjeteve, motomjeteve,
ciklomotorëve dhe riparimi I tyre Lejohen

47 Tregtia me shumicë, përvec automjeteve, motomjeteve dhe
ciklomotorëve
Lejohen
48 Tregtia me pakicë, përveç tregtisë së automjeteve, motomjeteve dhe
ciklomotorëve
Lejohen
49 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara me një mbizotërim
të ushqimit dhe pijeve
Lejohen

51 Tregtia me pakicë në dyqanet kompjuterike jo të specializuara,
Pajisjet Telekomunikuese, Elektronikë e Konsumatorit
Lejohen

53 Shitje me pakicë e produkteve të ushqimit, pijeve dhe duhanit
në njësi të specializuara
Lejohen
54 Shitje me pakicë e karburantit për automjete Lejohen
55 Shitje me pakicë e pajisjeve kompjuterike dhe për
telekomunikacionin (TIK)
Lejohen

57 Shitja me pakicë e pajisjeve fizike, ngjyra, xhami të sheshtë dhe
materialeve ndërtimore
Lejohen
58 Shitje me pakicë e sendeve higjeno – sanitare Lejohen

60 Shitje me pakicë e makinerive, pajisjeve dhe produkteve për
bujqësinë; Makineritë dhe pajisjet për kopshtarinë
Lejohen

64 Shitje me pakicë e artikujve të ndriçimit Lejohen

69 Tregtia me pakicë e Gazetave, Revistave dhe Periodikëve Lejohen

76 Tregtia me pakicë e ilaçeve në dyqane të specializuara Lejohen
77 Tregtia me pakicë në artikuj mjekësorë dhe ortopedikë në njësi të
specializuara
Lejohen
78 Shitje me pakicë e artikujve të parfumerive, tualeteve dhe
produkteve të higjenës personale
Lejohen
79 Mjeket popullore/mjekimet Lejohen

84 Shitje me pakicë e materialeve te optikës dhe pajisjeve fotografike Lejohen

86 Shitje me pakicë të karburantit shtëpiak dhe për
ngrohje
Lejohen

88 Shitje me pakicë e sapunëve, pastruesve, produktet e ngjashme Lejohen

91 Ambulantët Lejohen
92 Biznes me pakicë me postë ose internet Lejohen

94 Tregtia e bërë nga makineritë e shitjes automatike Lejohen

95 Transporti tokësor I mallrave dhe me tubacione Lejohen
96 Transporti ujor I mallrave Lejohen
97 Transporti ajror I mallrave Lejohen
98 Magazinimi dhe aktivitete mbështetëse për transportin Lejohen
99 Aktivitete të postës dhe korrierit Lejohen
100 Hoteleri/strultura akomoduese Lejohen

102 Aktivitete publikimi Lejohen
103 Filma, video dhe prodhimi i programeve televizivë, regjistrimi i zërit
dhe aktivitete publikimi të muzikës
Lejohen
104 Aktivitete të programimit dhe shpërndarjes Lejohen
105 Telekomunikacioni Lejohen
106 Shërbime të teknologjisë së informacionit Lejohen
107 Aktivitete të shërbimit të informacionit Lejohen
108 Aktivitete të shërbimeve financiare, përveç sigurimeve dhe
financimit të pensioneve
Lejohen
109 Sigurimi, risigurimi dhe financimi i fondeve të pensioneve,
përjashtuar sigurimin shoqëror të detyrueshëm
Lejohen
110 Aktivitete të tjera financiare Lejohen
111 Aktivitete të pasurive të paluajtshme Lejohen
112 Aktivitete juridike dhe të kontabilitetit Lejohen
113 Aktivitete të drejtimit të ndërmarrjeve dhe aktivitete të konsultimit Lejohen
114 Aktivitete arkitekture dhe inxhinjerike; aktivitete të kontrolleve dhe
analizave teknike
Lejohen
115 Kërkim dhe zhvillim shkencor Lejohen
116 Publiciteti dhe kërkimet e tregut Lejohen
117 Aktivitete të tjera profesionale, shkencore dhe teknike Lejohen
118 Aktivitete Veterinare Lejohen
119 Aktivitete të marrjes e dhënies me qira Lejohen
120 Aktivitete të punësimit Lejohen
121 Agjensi udhëtimi, operator turistik dhe të tjera aktivitete të
shërbimit të rezervimit
Lejohen
122 Aktivitete të sigurimit dhe të hetimit Lejohen
123 Shërbime ndaj ndërtesave dhe shesheve Lejohen
124 Administrim zyrash, mbështetje administrative dhe të tjera aktivitete
mbështetëse të ndërmarrjeve
Lejohen
125 Administrimi publik dhe mbrojtja; sigurimi social i detyrueshëm Lejohen

127 Aktivitete të shëndetit Lejohen
128 Qendra të kujdesit mjekësor Lejohen
129 Aivitete të kujdesit social pa akomodim Lejohen

134 Aktivtetet e shoqatave e organizatave (me përjashtim të mbledhjeve,
tubimeve etj)
Lejohen
135 Riparimi i kompjuterave dhe artikujve personale dhe familjarë Lejohen

137 Aktivitete të familjeve si punëdhënës të personelit shtëpiak Lejohen
138 Aktivitete të prodhimit të mallrave e shërbimeve të pandryshueshme
të familjeve për përdorim të vet
Lejohen
139 Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkombëtare Lejohen
140 Agjencitë funebre Lejohen