Ministria e Arsimit, urdhri i ri: Celularët e kapur në shkolla do të sekuestrohen dhe dorëzohen në polici

71

Ministrja e Arsimit Lindita Nikolla ka firmosur së fundmi një udhëzim konkret nga MASH se si do të veprohet për të ndaluar përdorimin e celularëve në shkolla.

Sipas këtij udhëzimi është e ndaluar të disponohet telefon celular nga nxënësit dhe mësuesit në mjediset e institucioneve arsimore parauniversitare. Në rast të konstatimit të disponimit të telefonit celular në mjediset e këtyre institucioneve përcaktohen një sërë rregullash.

Drejtoritë e shkollave kanë për detyrë sekuestrimin e telefonit celular dhe zbatimin e masës disiplinore në rast konstatimi në  mjediset e institucionit arsimor.

Më pas telefonat depozitohen pranë Drejtorive Arsimore dhe Zyrave Arsimore, ndërsa informohet dhe prindi për sekuestrimin e telefonit.

Drejtoritë arsimore do të rishikojnë rregulloren e brendshme të shkollës, duke përcaktuar masat për ndalimin e telefonit celular.

Gjithashtu do të merren masa për organizimin e takimeve me prindërit për njohjen e rregullores së re. Në çdo klasë do të ketë poster ku ndalohet celulari.

Mësuesi dhe prindërit duhet të firmosin një deklaratë të përbashkët për ndalimin e marrjes së telefonit celular në mjediset e shkollave nga nxënësit

Shkollat do vendosin në dispozicion një numër telefoni të veçantë për komunikimin me prindërit e nxënësve dhe t’ua bëjnë me dije prindërve në deklaratën e përbashkët.

Të raportojnë me shkrim pranë institucioneve arsimore vendore masat e marra ndaj mësuesit në rast përdorimi të telefonit celular gjatë procesit mësimor.

Ndërkohë institucioneve arsimore vendore, pra DAR dhe zyrat arsimore kanë këto detyra:

Të monitorojnë masat e marra  për ndalimin e telefonave në mjediset shkollore.

Të depozitojnë pranë policisë së shtetit telefonat celularë të sekuestruar në shkolla.

Të raportojnë çdo muaj me shkrim MAS për zbatimin e urdhrit.