Loja dhe rëndësia e saj tek fëmijët

118

Loja është aktiviteti më i rëndësishëm në jetën e fëmijëve. Ajo luan një rol në vetë zhvillimin e tyre. Fëmijët gjatë lojës gjejnë mundësi optimale për të ndërperceptuar me ambientin dhe njerëzit përreth, duke zhvilluar kështu aftësitë e tyre kognitive, sociale dhe emocionale.

Nëpërmjet lojës ata njohin më mirë botën e jashtme dhe shfaqin më mirë atë të brendshmen.

Nëpërmjet lojës, fëmija mund të jetë dikush në çdo vend dhe kohë.