Emërohet drejtori i ri i Përgjithshëm i Tatimeve. Emri

65

Është emëruar drejtori i ri i Përgjithshëm i Tatimeve.

Ai është Ceno Klosi që zë vendin e Delina Ibrahimajt, pas emërimit të saj në krye të ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Klosi ka mbajtur më herët pozicionin e drejtorit të AKUM.

EMËRIMIN E DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM TË TATIMEVE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 17, të ligjit nr.9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.